میز خدمت

برای ورود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند بروی تصویر زیر کلیک نمایید


ارایه خدمات به تشکل های عشایری ۱۳۰۲۲۴۵۰۰۰۰
 
ردیف زیر خدمات نحوه ارایه خدمت راهنمای استفاده از خدمت شناسنامه زیر خدمت سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات شماره تماس و نام واحد پاسخگو
۱ نظارت و حسابرسی تشکل های عشایری ۱۳۰۲۲۴۵۰۱۰۰ حضوری راهنمای ۱۳۰۲۲۴۵۰۱۰۰ (۱۱۸٫۷۶ کیلوبایت) شناسنامه ۱۳۰۲۲۴۵۰۱۰۰ (۵۰۴٫۵۴ کیلوبایت) سوالات متداول خدمت بیانیه توافقنامه سطح خدمات اداره امور تعاونی ها ۰۶۱٫۳۳۳۴۷۲۴۲
۳ ۱۳۰۲۲۴۵۰۱۰۱ – اعطای تسهیلات مالی و اعتباری به تشکل های عشایری تعاونی ها صندوق های خرد عشایری حضوری راهنمای ۱۳۰۲۲۴۵۰۱۰۱ (۱۵۰٫۵۴ کیلوبایت) شناسنامه ۱۳۰۲۲۴۵۰۱۰۱ (۴۰۵٫۵۷ کیلوبایت) سوالات متداول خدمت بیانیه توافقنامه سطح خدمات اداره امور تعاونی ها ۰۶۱٫۳۳۳۴۷۲۴۲
۴ ۱۳۰۲۲۴۵۰۱۰۲ – واگذاری اراضی و مستحدثات به تشکل های عشایری حضوری راهنمای ۱۳۰۲۲۴۵۰۱۰۲ (۱۳۶٫۳۶ کیلوبایت) شناسنامه ۱۳۰۲۲۴۵۰۱۰۲ (۴۰۱٫۹۳ کیلوبایت) سوالات متداول خدمت بیانیه توافقنامه سطح خدمات اداره امور تعاونی ها ۰۶۱٫۳۳۳۴۷۲۴۲
۵ ۱۸۰۵۲۴۵۰۱۰۳ – آموزش ارکان و اعضای تشکل های عشایری حضوری راهنمای ۱۳۰۲۲۴۵۰۱۰۳ (۱۳۹٫۶۴ کیلوبایت) شناسنامه ۱۳۰۲۲۴۵۰۱۰۳ (۵۲۱٫۹۳ کیلوبایت) سوالات متداول خدمت بیانیه توافقنامه سطح خدمات اداره امور تعاونی ها ۰۶۱٫۳۳۳۴۷۲۴۲
ارایه خدمات فنی زیربنایی و حمایتی به عشایر ۱۳۰۲۲۴۵۱۰۰۰
ردیف زیر خدمات نحوه ارایه خدمت راهنمای استفاده از خدمت شناسنامه زیر خدمت سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات شماره تماس و نام واحد پاسخگو
۲ آبرسانی سیار به عشایر ۱۵۰۳۲۴۵۱۱۰۰ حضوری ۱۵۰۳۲۴۵۱۱۰۰راهنمای (۱۱۳٫۴۴ کیلوبایت) ۱۵۰۳۲۴۵۱۱۰۰شناسنامه (۵۸۲٫۸۴ کیلوبایت) سوالات متداول خدمت بیانیه توافقنامه سطح خدمات اداره عمران ۰۶۱٫۳۳۳۴۷۲۴۲
۶ ۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۱ – تامین و توزیع نهاده های دامی عشایر حضوری ۱۵۰۳۲۴۵۱۱۰۱راهنمای (۱۲۲٫۰۹ کیلوبایت) شناسنامه ۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۱ (۵۲۵٫۸۱ کیلوبایت) سوالات متداول خدمت بیانیه توافقنامه سطح خدمات اداره امور تعاونی ها ۰۶۱٫۳۳۳۴۷۲۴۲
۷ ۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۲ – تامین و ارائه اعتبارات و تسهیلات بانکی به عشایر حضوری راهنمای ۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۱ (۱۵۰٫۳۲ کیلوبایت) شناسنامه ۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۱ (۵۹۵٫۶۴ کیلوبایت) سوالات متداول خدمت بیانیه توافقنامه سطح خدمات اداره بهسازی امور تولید ۰۶۱٫۳۳۳۴۷۲۴۲
۸ ۱۳۰۵۲۴۵۱۱۰۳ – احداث، مرمت و نگهداری راه عشایری حضوری راهنمای ۱۳۰۵۲۴۵۱۱۰۱ (۱۰۸٫۷۷ کیلوبایت) شناسنامه ۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۲ (۵۹۵٫۶۴ کیلوبایت) سوالات متداول خدمت بیانیه توافقنامه سطح خدمات اداره عمران ۰۶۱٫۳۳۳۴۷۲۴۲
۹ ۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۴ – تسطیح اراضی کشاورزی در مناطق عشایری حضوری راهنمای ۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۴ (۱۱۶٫۸۷ کیلوبایت) شناسنامه ۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۴ (۳۹۵٫۱۴ کیلوبایت) سوالات متداول خدمت بیانیه توافقنامه سطح خدمات اداره بهسازی امور تولید ۰۶۱٫۳۳۳۴۷۲۴۲
۱۰ ۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۵ – تامین و انتقال آب کشاورزی در مناطق عشایری حضوری راهنمای ۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۵ (۱۱۳٫۳۵ کیلوبایت) شناسنامه ۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۵ (۳۰۰٫۶۱ کیلوبایت) سوالات متداول خدمت بیانیه توافقنامه سطح خدمات اداره عمران ۰۶۱٫۳۳۳۴۷۲۴۲
۱۱ ۱۳۰۳۲۴۵۱۱۰۶ – برق رسانی به مناطق عشایری حضوری راهنمای ۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۶ (۱۱۲٫۵۹ کیلوبایت) شناسنامه ۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۶ (۲۸۳٫۲۱ کیلوبایت) سوالات متداول خدمت بیانیه توافقنامه سطح خدمات اداره عمران ۰۶۱٫۳۳۳۴۷۲۴۲
۱۲ ۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۷ – آماده سازی سایت اسکان عشایر حضوری راهنمای ۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۷ (۱۰۹٫۵۸ کیلوبایت) شناسنامه ۱۳۰۲۲۴۵۱۱۰۷ (۲۶۴٫۱۱ کیلوبایت) سوالات متداول خدمت بیانیه توافقنامه سطح خدمات اداره عمران ۰۶۱٫۳۳۳۴۷۲۴۲
۱۳ ۱۵۰۳۲۴۵۱۱۰۸ – تامین و انتقال آب شرب و فاضلاب عشایر حضوری راهنمای ۱۵۰۳۲۴۵۱۱۰۸ (۱۱۵٫۹۲ کیلوبایت) شناسنامه ۱۵۰۳۲۴۵۱۱۰۸ (۲۸۳٫۸۱ کیلوبایت) سوالات متداول خدمت بیانیه توافقنامه سطح خدمات اداره عمران ۰۶۱٫۳۳۳۴۷۲۴۲
۱۴ ۱۸۰۵۲۴۵۱۱۰۹ – آموزش و ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی به عشایر حضوری راهنمای ۱۰۵۲۴۵۱۱۰۹ (۵۲۱٫۹۲ کیلوبایت) شناسنامه ۱۰۵۲۴۵۱۱۰۹ (۵۲۱٫۹۲ کیلوبایت) سوالات متداول خدمت بیانیه توافقنامه سطح خدمات اداره عمران ۰۶۱٫۳۳۳۴۷۲۴۲
۱۵ ۱۳۰۲۲۴۵۱۱۱۰ – هماهنگی و تسهیل ارائه خدمات سایر دستگاه های دولتی به عشایر حضوری راهنمای ۱۳۰۲۲۴۵۱۱۱۰ (۱۴۴٫۱۶ کیلوبایت) شناسنامه ۱۳۰۲۲۴۵۱۱۱۰ (۶۳۲٫۱۵ کیلوبایت) سوالات متداول خدمت بیانیه توافقنامه سطح خدمات اداره عمران ۰۶۱٫۳۳۳۴۷۲۴۲
ارائه اطلاعات و آمار عشایر ۱۳۰۲۲۴۵۲۰۰۰
ردیف زیر خدمات نحوه ارایه خدمت راهنمای استفاده از خدمت شناسنامه زیر خدمت سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات شماره تماس و نام واحد پاسخگو
۱۶ ۱۳۰۲۲۴۵۲۱۰۰ – ارائه آمار و اطلاعات تخصصی در حوزه عشایر حضوری راهنمای ۱۳۰۲۲۴۵۲۱۰۰ (۱۲۳٫۶۹ کیلوبایت) شناسنامه ۱۳۰۲۲۴۵۲۱۰۰ (۶۲۵٫۲۴ کیلوبایت) سوالات متداول خدمت بیانیه توافقنامه سطح خدمات اداره عمران ۰۶۱٫۳۳۳۴۷۲۴۲
۱۷ ۱۰۰۳۲۴۵۲۱۰۱۱۰۱ – ارائه اطلاعات مکانی توصیفی مسیرهای کوچ و استقرار عشایر کشور حضوری راهنمای ۱۰۰۳۲۴۵۲۱۰۱ (۱۲۱٫۵۳ کیلوبایت) شناسنامه ۱۰۰۳۲۴۵۲۱۰۱ (۵۸۲٫۹۸ کیلوبایت) سوالات متداول خدمت بیانیه توافقنامه سطح خدمات اداره عمران ۰۶۱٫۳۳۳۴۷۲۴۲
تامین و توزیع سوخت فسیلی و توسعه انرژی های نو به عشایر۱۳۰۳۲۴۵۳۰۰۰
ردیف زیر خدمات نحوه ارایه خدمت راهنمای استفاده از خدمت شناسنامه زیر خدمت سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات شماره تماس و نام واحد پاسخگو
۱۸ ۱۳۰۳۲۴۵۳۱۰۰ – احداث جایگاه سوخت فسیلی در مناطق عشایری حضوری راهنمای ۱۳۰۳۲۴۵۳۱۰۰ (۶۶۴٫۹۸ کیلوبایت) شناسنامه ۱۳۰۳۲۴۵۳۱۰۰ (۶۶۴٫۹۸ کیلوبایت) سوالات متداول خدمت بیانیه توافقنامه سطح خدمات اداره امور تعاونی ها ۰۶۱٫۳۳۳۴۷۲۴۲
۱۹ ۱۳۰۱۲۴۵۳۱۰۱ – ارائه معرفی نامه به عاملان و نمایندگان توزیع سوخت فسیلی به عشایر حضوری راهنمای ۱۳۰۱۲۴۵۳۱۰۱ (۱۱۴٫۰۲ کیلوبایت) شناسنامه ۱۳۰۱۲۴۵۳۱۰۱ (۵۳۲٫۴۷ کیلوبایت) سوالات متداول خدمت بیانیه توافقنامه سطح خدمات اداره امور تعاونی ها ۰۶۱٫۳۳۳۴۷۲۴۲
۲۰ ۱۳۰۳۲۴۵۳۱۰۲ – تامین و توزیع مولدهای انرژی تجدیدپذیر به عشایر حضوری راهنمای ۱۳۰۳۲۴۵۳۱۰۲ (۱۸۱٫۸ کیلوبایت) شناسنامه ۱۳۰۳۲۴۵۳۱۰۲ (۴۲۱٫۹۲ کیلوبایت) سوالات متداول خدمت بیانیه توافقنامه سطح خدمات اداره بهسازی امور تولید ۰۶۱٫۳۳۳۴۷۲۴۲