انتشار جزئیات مرتبط با قراردادها

انتشار جزئیات مرتبط با قراردادها

  1. جمع کل اعتبارات پروژه ها – مشاهده و دانلود 
  2. لیست اعتبارات ارزش افزوده – دانلود سند
  3. لیست اعتبارات آلایندگی و تملک – دانلود سند