مدیران پاسخگو

شماره تلفن های مدیران پاسخگو

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تلفن
۱ سید اسکندر موسوی زاده مدیر کل ۰۹۱۶۶۷۱۲۷۸۷
۲ مهران شهبازی معاونت توسعه و امور زیربنایی ۰۹۱۶۶۱۱۷۲۲۰
۳ نوروز جمالپور معاونت توسعه و منابع انسانی ۰۹۱۶۳۱۳۴۵۰۰
۴ علی بنواری سرپرست اداره امور اداری ۰۹۱۶۶۰۶۰۳۲۲
۵ مجتبی درخشیده عمران و امور زیربنایی ۰۹۱۶۶۰۷۳۲۱۲
۶ سید مسعود سید حسینی کارشناس مسئول مطالعات ۰۹۱۶۳۰۱۷۴۲۹
۷ سید مسعود سالاری رئیس امور مالی ۰۹۱۲۹۴۵۱۶۱۴
۸ محمود فتحی مسئول حراست ۰۹۱۶۶۱۲۲۱۰۹
۹ محمد مهدی محمودی رئیس اداره امور تعاونیها و نظام بهره برداری ۰۹۱۶۸۱۸۴۶۹۹
۱۰ حمید ییلاق رئیس بهسازی و امور تولید ۰۹۱۶۹۱۸۲۸۲۱