سوالات متداول

  • نحوه ملاقات با مدير كل امور عشاير خوزستان به چه صورت انجام مي پذيرد ؟

با حضور ارباب رجوع در اداره كل ، دفتر مديريت درخواست ملاقات با مدير كل را در ميان مي گذارد و يا به صورت تماس تلفني با شماره ۰۶۱۳۳۳۶۰۳۹۷ درخواست وقت ملاقات مي نمايد . بعد از هماهنگي با مدير كل وقت ملاقات گذاشته شده و طي تماسي با ارباب رجوع تاريخ و ساعت حضور را به اطلاع مي رسانند .معمولاً روز هاي ملاقات روز دوشنبه ها و در صورت ضرورت روز هاي ديگر هم مي باشد .

  • نحوه ارائه تسهيلات به عشاير چگونه است ؟

با حضور در اداره امور عشاير و مراجعه به قسمت اعتبارات با توجه به بودن اعتبار تخصيص از مديريت بانكها به شعب معرفي نامه بر اساس عشاير كوچنده بودن صادر و با حضور در بانك و تهيه مدارك مربوط به تسهيلات اقدام نمايند

  • خدماتي كه اداره كل امور عشاير فارس ارائه مي دهد چه خدماتي است و عشاير چگونه مي توان از اين خدمات بهره مند شوند ؟

ارائه خدمات به كوچندگان شامل پروژه هاي :

مرمت و نگهداري راههاي عشايري در صورت تامين اعتبار راهسازي و راهگشايي هم بنا به ضرورت صورت مي گيرد

تأمين آب شرب و دام عشاير سيار با تانكر

ساماندهي ايلراهها و اطراقگاه ها

احداث آب انبار و سطوح صيقلي

لايروبي و مرمت قنوات و بهسازي چشمه

احداث استخر و كانال هاي آبرساني كشاورزي

برقرساني به چاههاي آب كشاورزي

عمليات اجرائي اسكان شامل پروژه هاي :

تأمين آب اشاميدني عشايردر كانون هاي اسكان

تأمين برق كانون هاي اسكان

تأمين راه كانون هاي اسكان

تسطيح و آماده سازي سايت مجتمع هاي دامداري

كمك به احداث مسكن

تجهيز چاههاي كشاورزي وتأمين آب كشاورزي

تسطيح و آماده سازي سايت مجتمع هاي توليدي (گلخانه)

تأمين آب مجتمع هاي توليدي و صنعتي

تسطيح زمين هاي كشاورزي

۳-جايگزيني سوخت فسيلي و ترويج انرژي هاي نو شامل پروژه هاي :

احداث تهيه و نصب مخزن نفت سفيد

انبار ذخيره سيلندر گاز مايع

ترويج سلولهاي خورشيدي و انرژيهاي نو- حمام- روشنائي و … سال جاري شروع شده است

۴-مطالعات جامع مناطق عشايري شامل پروژه هاي :

مطالعات شناسايي كانون هاي اسكان

مطالعات نيمه تفصيلي كانون هاي اسكان

مطالعات تفصيلي – اجرائي كانون هاي اسكان

امكان سنجي توسعه فعاليت ها و ايجاد فرصت هاي شغلي

۵-بهسازي امور توليد و اشتغال شامل پروژه هاي :

وظايف امور دام جهاد كشاورزي

آموزش هاي فني و حرفه اي

مديريت كوچ

تجهيز اطراق گاه ها

اين خدمات مي بايستي از طريق مراجعه حضوري و يا از طريق خدمات الكترونيك بر مبناي نوع درخواست ارسال تا پس از بررسي هاي لازم نمتيجه حاصله ه ارباب رجوع اطلاع داده شود .